Oferta

Jeżeli:

Cierpisz z powodu choroby zawodowej

Masz problem ze spłatą kredytu

Miałeś wypadek

Napiszemy za Ciebie pismo, pozew, wniosek, podanie

Zalega Ci ktoś pieniądze

Wszedłeś w konflikt z ZUS lub urzędem

Doradztwo gospodarcze w Twojej firmie

Błąd medyczny

Uległ zniszczeniu Twój majątek

Sprawy rodzinne (spadek, zachowek, rozwód, alimenty)

Otrzymałeś za niskie odszkodowanie

Prowadzisz firmę? Obniżymy Twoje koszty

Szkody na osobie

Cokolwiek dotyczy twojej osoby.
– uległeś wypadkowi komunikacyjnemu lub wywróciłeś się na ulicy (poślizgnąłeś się na oblodzonej nawierzchni, dziurze w chodniku)
– uczestniczyłeś w stłuczce i chcesz się dowiedzieć czy należy ci się odszkodowanie
– zostałeś pogryziony przez psa
– uczestniczyłeś w zorganizowanej imprezie, wydarzeniu kulturalnym , dyskotece poniosłeś uszczerbek na zdrowiu
– w drodze do i z pracy uległeś wypadkowi
– byłeś świadkiem lub sam uległeś błędowi medycznemu
– dotknęła cię choroba zawodowa
– dostałeś odszkodowania ale nie zgadzasz się z jego wysokością
– wszystkie inne problemy dotyczące twojej osoby – skontaktuj się z nami

Szkody komunikacyjne

Miałeś wypadek i uległ zniszczeniu pojazd.
– kolizje i wypadki drogowe
– kolizja ze zwierzyną leśną
– zniszczenie pojazdów wynikające ze złego stanu dróg
– uszkodzenia pojazdów w warsztatach
– i inne

Są dwie możliwości:

a. sam zgłaszasz szkodę NASTĘPNIE my weryfikujemy czy towarzystwo wypłaciło całą należność
b. zgłaszasz się do nas i my OD POCZĄTKU wykorzystując w pełni naszą wiedzę i doświadczenie nadzorujemy
poprawność i przebieg wypłaty należnego tobie odszkodowania

Szkody w gospodarstwie rolnym

Jesteś osobą prowadzących gospodarstwo rolne. Borykasz się z wieloma problemami.
Masz kłopot z dochodzeniem należnych roszczeń od ubezpieczalni lub chcesz zweryfikować poprawność wypłaconego ci
odszkodowania?
– negocjacje i roszczenia z KRUS
– zniszczenie płodów rolnych spowodowane mrozami, zalaniem, gradem, itd.
– szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną
– obrażanie ciała członków rodziny i obcych osób na terenie gospodarstwa rolnego
– obrażenia ciała podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym
– i inne

Szkody rzeczowe i osobowe z OC

Dwa typy szkód majątkowych:
– na mieniu (te wyrządzone na majątku, bez związku z osobą poszkodowanego np.: zniszczenie auta, pojazdów,
rzeczy, budynków i inne)
– na osobie (te, które są następstwem uszkodzenia ciała, lub wywołania rozstroju zdrowia, a więc mają związek z osobą np.
utracone w skutek choroby zarobki, zniszczona w skutek wypadku odzież, urazy, złamania, pogryzienia przez zwierzynę i inne)

Naprawienie szkody może nastąpić:
– przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego (restytucja naturalna)
– przez zapłatę odszkodowania (restytucja pieniężna)

Zniszczenie lub uszkodzenie mienia

– Zniszczeniu uległ majątek, wartościowa rzecz, pojazd, budynek. Pomożemy skutecznie uzyskać odszkodowanie

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

– Jeżeli na posesji znajduje się urządzenie przesyłowe (wodociąg, gazociąg, linia średniego lub wysokiego napięcia), z którego korzysta firma przesyłowa należy ci się odszkodowanie.

Windykacja należności

Nie czekaj aż brak płynności finansowej w firmie spowoduje jej upadłość. Skontaktuj się z nami i przystąp do programu „Ochrony Prawnej Firm”, w którym zapewniamy dostęp do grupy najlepszych kancelarii zajmujących się tematem windykacji.
– windykacja wierzytelności obejmuje przewidziane prawem działania, mające na celu skuteczne odzyskanie przez wierzyciela
swych należności od dłużnika
– etapy: negocjacje, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne

Doradztwo prawne

W programie „Ochrony Prawnej Firm” zapewniamy współpracującym z nami przedsiębiorcom dostęp do fachowej porady prawnej.
– doradztwo prawne obejmuje doraźną pomoc związaną z rozwiązaniem określonego problemu prawnego
– szczególną formą pomocy prawnej dla klientów współpracujących z nami jest udzielenie przez kancelarię porad prawnych on-line

Sporządzenie opinii prawnych

W programie „Ochrony Prawnej Firm” zapewniamy współpracującym z nami przedsiębiorcom dostęp do fachowej porady prawnej.
– opinia prawna stanowi rozbudowane opracowanie wyjaśniające określone zagadnienie prawne,
– sporządzanie i opiniowanie umów
– przygotowania projektów wniosków, skarg i innych pism
– pomagamy również przedsiębiorcom skutecznie działać w biznesie, dbamy o ich prawne bezpieczeństwo, zapewniamy kreatywne wykorzystanie przepisów prawa, co przekłada się na sukces w działalności gospodarczej

Zastępstwo stron w postępowaniu przed sądami oraz organami administracji publicznej

Terminy, procedury, skuteczne odwołania, profesjonalny pełnomocnik.
– reprezentacja strony przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika ma częstokroć zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy
– dla dokonania pewnych czynności procesowych, częstokroć przewidziane są terminy, po upływie, których nie jest już możliwe skuteczne dokonanie danej czynności. szczególnie widoczne jest to w postępowaniach gospodarczych oraz przy zaskarżaniu orzeczeń

Patronat prawny nad pracownikami

Dobra Firma zapewnia swoim pracownikom, jako wartość dodaną, dostęp do informacji prawnej.
– dla firm zatrudniających pracowników zapewniamy wartość dodaną w postaci deklaracji patronackich
– zobowiązujemy się do udzielania bezpłatnych wstępnych konsultacji prawnych pracownikowi objętemu patronatem oraz członkom jego rodziny w formie telefonicznej pod wskazanymi numerami infolinii

Pieczęć prewencyjna i zapobieganie zaległościom

Poinformuj swoich partnerów biznesowych, że Kancelaria prawna sprawuje opiekę i patronat prawny nad twoją Firmą.
– pieczęć służy do sygnowania faktur oraz innych dokumentów księgowych
– w przypadku nieuregulowania w terminie należności z tak oznaczonej faktury, kancelaria w zależności od umowy z klientem, rozpoczyna działania w postępowaniu polubownym, sądowym lub egzekucyjnym

Pomoc osobom zadłużonym

Dług. Nie wiesz jak rozwiązać swoje problemy finansowe?
– negocjacja z bankami sposobu spłaty zadłużenia i wysokości rat
– przywracanie wiarygodności kredytowej w BIK
– negocjacja z wierzycielami
– inne w zakresie pomocy osobom zadłużonym

Doradztwo podatkowe

Jak cenna jest porada wykwalifikowanego doradcy podatkowego dowiadujemy się w momencie kiedy dosięga nas problem i ktoś udziela nam cennej porady.
– doradztwo podatkowe w twojej Firmie
– reprezentacja Firmy przed służbami skarbowymi i w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i czynnościach sprawdzających
– pisanie odwołań od decyzji urzędowych
– reprezentacja podatników przed Sądami Administracyjnymi
Wszystkie zlecane przez Klienta opinie prawno-podatkowe lub porady są sporządzane na piśmie i z pełna odpowiedzialnością doradcy podatkowego za ich treść. Wszystkie generowane przez kancelarię dokumenty w tym deklaracje podatkowe są podpisywane przez doradcę podatkowego.

Księgowość zewnętrzna

Wprowadziliśmy dla wszystkich Firm i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze usługę Księgowości.
– jest dużo tańsza niż własne służby księgowe
– odpowiedzialność za księgowość ponosi Kancelaria
– w cenie księgowości Firma dostaje pakiet dodatkowych usług (wartości 400 zł – 800 zł): doradztwo podatkowe, ochronę prawną, informację w kwestii optymalizacji kosztów w Firmie i inne
– wygoda i bezpieczeństwo Firmy
Od samego początku współpracy z kancelarią Klient otrzymuje wsparcie od całego zespołu specjalistów branży księgowej, kadrowej i doradztwa podatkowego. Ponadto w ramach usługi Klient ma zapewnione pełne doradztwo podatkowe oraz pomoc w zarządzaniu i organizacji Firmy.