Urlop wychowawczy

Portrait of happy mother and baby
Pytanie (treść wiadomości):

Dzień dobry!
Mam pytanie dotyczące mojej pracy.

Od września 2012 jestem na urlopie wychowawczym do sierpnia 2015 r. Mój pracodawca powiedział w 1 dniu powrotu z urlopu macierzyńskiego „albo idziesz na wychowawczy albo cię zwalniam” więc przystałam na propozycję urlopu wychowawczego mając nadzieję, że sytuacja finansowa ulegnie poprawie. Mam umowę na czas nieokreślony od sierpnia 2010 r. Mój pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą.

Pytanie moje dotyczy: Czy jeżeli napiszę podanie w tym momencie że chcę wrócić do pracy będąc na urlopie wych. na niepełny czas pracy (ile mogę maksymalnie napisać np. 7/8) to czy on ma obowiązek przyjąć mnie do pracy i czy jestem w jakiś sposób chroniona przed zwolnieniem np. 12 miesięcy? Czy może mnie nie przyjąć np. tłumacząc się złą sytuacją finansową lub likwidacją mojego stanowiska.

 

Odpowiedź:

I. Informacja została sporządzona przy założeniu, że:

1. Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników;

2. Zakład pracy nie jest objęty zbiorowym układem pracy.

II. Na marginesie wskazuje się, iż pracodawca nie może zmusić pracownika do skorzystania z uprawnienia do urlopu wychowawczego. Takie działania jest sprzeczne z obowiązującym prawem

III. Zgodnie z art. 1861 KP w okresie od złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, która polega na zakazie wypowiedzenia umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, zakazie rozwiązania umowy o pracę oraz zakazie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Ochrona ta trwa przez cały okres urlopu wychowawczego.

IV. Pracownik na podstawie art. 1863 KP posiada uprawnienie do zrezygnowania z urlopu wychowawczego i powrotu do pracy:

a) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy, a więc na podstawie porozumienia stron;

b) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy;

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. (art. 1866 KP)

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu wymiaru w czasie pracy w okresie (poniżej ½ etatu jedynie za zgodą pracodawcy), w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik korzystający z powyższego uprawnienia podlega na podstawie art. 1868 KP ochronie, polegającej na tym, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. (art. 1867 KP)

Reasumując w przedstawionym przypadku, o ile wystąpi Pani z wnioskiem o rezygnację z urlopu wychowawczego połączonego z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy zgodnie z przepisem 1867 KP, pracodawca winien dopuścić Panią na stanowisku określonym w art. 1864 KP, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem, co oznacza, iż wynagrodzenie może być niższe niż otrzymywane w bezpośrednio przed urlopem wychowawczym. Zaproponowany przez Panią wymiar czasu pracy w wysokości 7/8 etatu nie stanowi nadużycia prawa, o którym mowa w art. 8 KP. Ochrona w razie złożenia powyższego wniosku przysługuje przez okres 12 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy powołując się na złą sytuacją finansową lub likwidację stanowiska pracy.

Jednocześnie informuję, iż w doktrynie prawa pracy dopuszczalne jest naprzemienne korzystanie z urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru czasu pracy, bowiem żaden z przepisów prawa nie wyklucza takiej możliwości, a co za tym idzie dopuszczalne jest złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy podczas przebywania na urlopie wychowawczym.Otagowany , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.